Menu Sluiten

Algemene factuurvoorwaarden

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Merrenhofstraat 5, 3640 Ophoven, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
  2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
  3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van €50 per factuur.
  4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schedevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van €50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
  5. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  6. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd.